Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

4. Maria – typus víry (Lukáš).

Jak už jsem řekl, evangelista Lukáš na rozdíl od ostatních je v jistém slova smyslu mariánským evangelistou. Představuje Marii nejen jako jedinečnou, neopakovatelnou historickou osobnost, ale také jako prototyp setkání člověka s Bohem. Maria je plná milosti a tato milost je přivádí do blízkosti Boží. Dialog při Zvěstování je skutečně novozákonní, protože překonává starou smlouvu. Bůh se dává člověku a člověk Ho ve víře přijímá. Maria je prototypem věřícího člověka: Lk 1,45  A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána." Mariina víra se projevuje i v čase počínající církve. Skutky apoštolů – druhé dílo Lukášovo, mluví o Marii v jedné ze stěžejních scén: Sk 1,14:  Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry. Maria je v kruhu Ježíšových svědků, jako členka prvotní církve, první mezi věřícími v Krista.
5. Maria, svědek Boží slávy (Jan).
Víme, že evangelista Jan představuje Ježíšovo působení jako zjevení Boží slávy, kterou měl u Otce dříve než byl svět. Důležité místo je Jan 1,14: „Slovo se stalo tělem“. Jedná se o vtělení, o tělesnou přítomnost Slova Božího mezi námi. Na této přítomnosti měla podíl Maria. Jan nepíše o marii nějaké životopisné vzpomínky. V jeho evangeliu se zmínka o ní objevuje dvakrát. Poprvé na počátku zjevení jeho slávy na svatbě v Káně a na konci u příležitosti zjevení jeho svrchovanosti a slávy na kříži. Maria ví, kdo Ježíš je a proto říká: „Udělejte, co vám řekne (Jan 2,5)
Také epizoda pod křížem nemá v první řadě smysl historické poznámky, ani se nejedná na prvním místě o materielní zabezpečení pozůstalé matky. Zde je důležitější hluboká symbolika. Slova: "Ženo, hle, tvůj syn!"27  Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. (Jan 19,26-27), jakoby prodlužují duchovní obsah vztahu matka -syn v případě Maria-Ježíš na vztah mezi Marií a církví. Maria dosvědčuje, jako Ježíšova matka jeho historickou existenci v těle a zároveň dosvědčuje jeho slávu a božství, z jehož „plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí“.
Apokalyptická žena ve Zj 12 – žena oděná sluncem – v prvotním smyslu se jedná o církev, která rodí své děti, teprve přenesený smysl se týká Marie.

Žádné komentáře:

Okomentovat