Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vývinová psychológia

I Predškolský vek :
obdobie MŠ - od 3-6-7 rokov – dominantná činnosť je hra – dieťa pozoruje , manipuluje s predmetmi – učí sa pozorovaním a praktickou činnosťou
telesný vývin - vzrast výkonnosti vnútorných orgánov – dieťa rastie – zdokonaľuje sa stavba a funkcie nervovej sústavy – vývin chôdze /individuálna chôdza – jej spôsob – u rôznych detí/ - sebaobslužné návyky – vyhraňuje sa dominancia jednej ruky alebo oboch / dvojruké /– nie je vhodné precvičovať dieťa z ľaváka na praváka – dokonca môže vzniknúť zajakávanie
pohybový vývin – koordinuje pohyby, sú rýchlejšie – zdokonaľuje sa motorika – dieťa dobre behá , skáče, hádže loptu, lezie po rebríku – malo by sa vedieť obliecť – samé sa naje / príbor ešte nevie dobre použiť/ - kreslí, umýva sa – toto všetko by malo dieťa už vedieť , ak to nevie, treba ho to naučiť – dieťa okolo 3 r. kreslí tzv. „hlavonožce“ – vzrastá citlivosť analyzátora – pre dieťa je dôležitý tvar, farba / malo by rozoznávať farby/ - pomaly sa rozvíja úmyselná pozornosť – pamäť je neúmyselná – a vplyvom hry sa rozvíja rozsah pamäte – hrou sa rozvíja úmyselné zapamätávanie – fantázia je bohatá a živá – myslenie je konkrétne názorné / je podmienené činnosťou/ - dieťa sa stále pýta / opytovacie obdobie/ /prečo, načo, ako ???/ - rastie záujem o hovorenú reč / dobre počúva, vie básničky, pesničky/ - dieťa si utvára vzťahy mimo rodinu – mimo domu – deti majú tendenciu pomáhať doma , samé dieťa sa ponúka o pomoc doma – slovná zásoba sa zväčšuje /3500-4000 slov/ - dieťa pri hre vedie monológ /rozpráva čo a ako robí/ , rozvíjajú sa rozumové schopnosti – rozvíja inteligenciu – dieťa všetko poľudšťuje /dáva ľudské vlastnosti predmetom/ - dieťa si snaží stotožniť vnútornú kontrolu - začína sa pomaly rozvíjať sebakontrola /čo môže, čo nemôže/ - rozvíja sa myslenie – dieťa napodobňuje a prevláda u neho impulzívnosť v správaní

Obdobie citovej krízy – dieťa strieda nálady – u detí sa objavuje dominantnosť pri hrách a silná potreba spoločenského styku, detský vzdor a presadzovanie svojej vôle – vyvíjajú sa zložitejšie emócie, dieťa si uvedomuje pocit viny – hanbí sa /sebahodnotenie detí/ , rozoznáva kedy je dianie náhodné a kedy nie – začína sa formovať charakter – vytvára sa individuálny štýl správania - o pocitoch deti už dokážu rozprávať – deti sú veľmi pozorné k citom druhých ľudí – začína u nich prosociálne správanie /ak je niekto smutný chce ho potešiť, aby nebol smutný/ - dieťa si myslí, že zo správania človeka sa dá rozoznať jeho stav /len si to myslí o maskovaní pocitov ešte nič nevie/dieťa dokáže rozlíšiť dôvod /prečo sa niečo stalo/ - deti reagujú emocionálne na situáciu /je šťastné/ - dieťa dokáže skryť pocity čo cíti - v 6 rokoch – dieťa vidí svet očami iných /učí sa to cez hranie/ - ku konci obdobia vzniká kooperatívna hra – súperiaca hra – vynucuje si rozprávky – dieťa napodobňuje /dievča mamu, chlapec otca/ - má svoj vzor
Hry – a/ činnostné /delenie cvičenia/ - b/ konštruktívne – c/ úkolové /hra na poštára, predavača, policajta, lekára/ - pri hre detí sa už dá pozorovať, ktoré dieťa bude dominantné, vidieť tu medzi deťmi aj súperivosť - !!! dôležité je aby sa rodičia s deťmi hrali !!! - deti si pri hre vytvárajú imaginárneho spoločníka / !!! pozor vtedy im chýba sociálny kontakt, iné deti !!! / - ak toto robí aj v neskoršom veku je to veľmi zlé
II Vstup do školy – dieťa musí byť zrelé po stránke telesnej, pohybovej, psychickej a motorickej – pri zápise má zaklopať, pozdraviť sa , vedieť ako sa volá, koľko má rokov, má vedieť základné info o svojej rodine – dôležitá je koordinácia pohybov – dieťa by malo vedieť nakresliť autíčko, domček – malo by byť schopné sa učiť – malo by mať základné informácie o prírode, časových pojmoch /ráno, večer/ - malo by vedieť vymenovať dni v týždni – malo by mať predstavy o množstve /málo,veľa/ - malo by sa menej viazať na rodinu – malo by vedieť zaspievať pesničku, recitovať básničku, narátať minimálne do 20 – slovná zásoba 3500 – 4000 slov – ak dieťa nespĺňa tieto kritéria treba odklad šk. docházky – u detí v tomto veku sa sleduje čistota reči /logopédom/ - a dieťa by sa už malo vedieť podvoliť inej autorite ako sú rodičia /učiteľ/

II Mladší školský vek :
od 6-7 r – 10-11-12 r. – osvojenie základných zručností /písanie, počítanie, čítanie/ - vyvíja sa svedomie, morálka a tvoria sa hodnotové systémy – základom je učenie a spravidla hra – záujme o knihy /poučné/ - dieťa dáva prednosť realistickým ilustráciam
telesný a pohybový vývin - mení sa pomer tela a nôh, rastú končatiny, prebieha osifikácia kostí, rastú a zrejú vnútorné orgány – už spravidla trvalý chrup – potreba spánku 9-10 hodín /toto je všek individuálne/ - školák má vysokú pohybovú aktivitu – hrubá a jemná motorika sa zlepšuje
poznávacie procesy – rozvíja sa poznávacie vnímanie, ktoré sa spresňuje a stáva sa zámerným, plánovitým a systematickým a mení sa na pozorovanie /dieťa je veľmi dobrý pozorovateľ, dieťa si vyberá čo bude vnímať, pozornosť je aktívna/ - vnímanie je pozorné – dieťa spoznáva nové veci – pozornosť sa zlepšuje – predstavivosť – predstavy sú názorné, silne citovo zafarbené, estetické predstavy /dieťa ich má, lebo sú živé a vyrovnávajú sa k vnemom/majú prechodný charakter – fantázia je živá , objavujú sa klamstvá /po 10 roku sa nemajú vyskytovať/ dieťa si vymýšľa kontrafabulácie – rozvíja sa pamäť , zapamätávanie prebieha na základe logických skúseností – prevyšuje u nich logická pamäť !!! – vzrastá rozsah pamäte – konkrétno-logická pamäť – dieťa sa učí , ako sa ma učiť /v tomto veku veľmi dôležitá vec !!!/ - myslenie sa presúva do abstraktnej roviny , dieťa je schopné logických operácii u konkrétnych vecí – dieťa chápe príčinu /príčinné vzťahy/, pojmy spresňuje, rozvíjajú sa myšlienkové operácie /analýza, syntéza/ - rozvíja sa písomná reč
citový vývin - dieťa sa začína báť konkrétnych a reálnych situácií /bojí sa o niekoho/ , dostáva sa do šk. triedy – vzťahy sa v triede riešia slovnou agresiou alebo bitkou – rozvíjajú sa etické aj estetické city/vyššie city/ nielen intelektuálne – objavuje sa kritika učiteľa /ak cíti nespravodlivosť/, objavujú sa konflikt medzi deťmi, aj rivalita a bitky medzi deťmi – deti sa zoskupujú do skupín podľa pohlavia a sú výrazne pohlavia proti sebe – keď dieťa trieda odmieta , tak dieťa trpí veľkou traumou – šikanovanie /v škole, dokonca aj v MŠ/– fyzický handicap – u detí sa objavuje aj žiarlivosť voči spolužiakom a úspešnejším súrodencom /ak chodia do školy/ - dieťa dokáže potlačiť svoje city, ale nie ich aj vyjadriť – dieťa vie skrývať pocity, ale nie pred sebou , že ich môže skrývať pred inými to už vie – dieťa má pozitívny vzor – najdôležitejší vzor je rodina /kľúčový vzor/ potom ako vzor sú mu rovesníci, spolužiaci, učiteľ – objavujú sa aj detské krádeže /aby bolo dieťa obdivované, aby zaujalo iných – vtedy dieťa trpí komplexom menejcennosti/

III Starší školský vek :
od 11-12 - 15-16 r. „puberta“
telesná stránka – zrýchľuje sa telesný rast, hmotnosť , rozrastá sa kostra a svalová sústava – zvýrazňujú sa pohlavné rozdiely, menia sa funkcie, začínajú činnosť pohlavné žľazy – objavujú sa zručnosti, ktoré vyžadujú silu – zmeny tváre – vyvíja sa vnímanie virtuálne – dieťa rozlišuje a analyzuje detaily – vnímanie je presnejšie, bohatšie na detaily /analyticko-syntetické/ - predmetom je vlastná osoba, väčšiu pozornosť venuje svojmu zovňajšku – pamäť – zvyšuje sa rozsah pamäte na základe logických súvislostí, zapamätávanie je logické /prevláda nad mechanickým/, zvyšuje sa verbálna pamäť /rozvíja sa intenzívnejšie/ - pozornosť – problémy s koncentráciou pozornosti / dieťa venuje pozornosť len tomu čomu ono samo chce/ - fantázia – bohatá a živá – reč – obohacuje ju, rastie slovná zásoba /niektoré deti sú doslova ukecané/ - učenie - na základe logických súvislostí, dieťa už dokáže pracovať s pojmami, aplikuje logické operácie /súd , pojem/ , je kritické, stále nespokojné, často robí unáhlené závery – má tendenciu unikať od rodiny, rodičia majú prirodzene kontrolovať dieťa – dieťa je kritické voči rodičom – vzrastá záujem o druhé pohlavie, zberateľské záujmy – nekriticky preberá vzory aj názory – niektoré deti sa uchyľujú do „denného snívania“ /pozerá do blba/ , niektoré sa uzatvoria do seba, iní si nájdu dôverného alebo dobrého kamaráta – objavujú sa aj rôzne konflikty zo strany rodičov /príkazy, zákazy – dieťa to nemá rado/
city sú povrchné /kolísavé/ - dieťa je dosť neisté , má strach z neúspechu a zo zlyhania /potom je zlostné/ - dieťa je členom nejakej skupiny, ktorú spájajú spoločné záujmy /pozitívne i negatívne/ - dieťa ma dôverného priateľa, alebo priateľku – objavujú sa prvé lásky, ktorým dieťa venuje svoju pozornosť /prvé erotické alebo aj sexuálne skúsenosti – všetko najmä zo zvedavosti/ - dieťa je schopné zhodnocovať svoje postupy – existujú individuálne rozdiely v rozumových schopnostiach – deti majú potrebu byť uznávané , akceptované – tendenciu zaradiť sa do nejakej skupiny – rozvíja sa u nich sebavedomie a sebahodnotenie – prichádza ku voľbe povolania !!! /podľa rovesníkov alebo rodičov/ - ukazujú sa rozdiely v samotných schopnostiach detí, rovesníkov

IV Adolescencia :
od 16-17 - 21-22 rokov
psychické dozretie človeka a jeho upokojenie – ustáľuje sa telesný a duševný vývin – ale zvýrazňujú sa rozdiely medzi ľuďmi – človek si vytvára svetonázor, vytyčuje si životné ciele, zbiera skúsenosti, má svoje morálne zásady, presvedčenie, začína pracovať /iní študovať/
Kritéria dospelosti – 1/výber povolania a životného partnera – 2/ osamostatňovanie od rodičov a prechod na sebakontrolu – 3/ samostatnosť v rozhodovaní – 4/ emocionálna rovnováha – 4/ samostatnosť myslenia
uzatváranie manželstiev – 25-30 r – je to vekový posun oproti minulosti – telesný vývin je ustálený – silnejú funkcie všetkých orgánov a funkcií, pohyby tela sú elegantne koordinované /harmonické/ – v tomto veku je vrchol fyzickej výkonnosti človeka – rozvoj rozumových schopností /stálejšie, efektívnejšie/, zhromažďuje poznatky a rozvíja sa logicko – je prístupný logickým argumentáciam – rozvíja sa tvorivé myslenie, vytváranie vlastného názoru a státie si za ním – je to obdobie integrácie osobnosti človeka /sebautužovanie/ - človek je vytrvalejší, vie sa ovládať – venuje sa športom, má hlbšie záujmy /špecifickejšie – šport, kultúra .../ - zvýrazňujú sa talenty, záujem o svoje povolanie o spoločenské otázky, spoločenské dianie – je rozvážnejší, má odvahu a dokáže prekonávať prekážky – vzťah k druhej osobe je osobnejší , zodpovednejší a aj k sebe samému , chce zdokonaliť sám seba a aj sám seba spoznať a aj seba zdokonaliť – má svoj svetonázor – rád zaujíma extrémne stanoviská – neuznáva kompromisy, má vnútorné presvedčenie / tzv. idealizmus mladých ľudí alebo morálny perfekcionalizmus/ - jeho vzťah k dospelej osobe je iný , existuje vzájomné rešpektovanie, neznáša ironizovanie, hrubé vyjadrovanie, podceňovanie , poučovanie – nemá rád autoritatívny prístup – dokáže vidieť svoje chyby aj chyby iných a je ku nim tolerantnejší – vzťahy s druhým pohlavím sa prehlbujú /sú trvácnejšie a dôvernejšie/ - dôležité pre adolescenta je vzdelávanie a to najmä cudzích jazykov, počítačov a voľnočasové aktivity /šport a kultúrne záujmy/ - v sociálnej oblasti – má veľa priateľov, dôverného priateľa či priateľku - vek 20-25 – tvz „skorá dospelosť“ – mladý človek sa identifikuje s dospelým človekom, upresňuje si svoje životné ciele, objavuje sa nezávislosť /nie ekonomická/ od rodičov /psychická/ - adolescent má plne rozvinuté rozumové schopnosti – ohľadom citov u neho dochádza k upokojeniu, rovnováhe, umiernenosti – ako človek je vyhranenejšia osobnosť.

Žádné komentáře:

Okomentovat