Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

6) Přednáška: STRATEGICKÉ PODNIKATELSKÉ JEDNOTKY /SPJ/

STRATEGICKÉ PODNIKATELSKÉ JEDNOTKY /SPJ/

= seskupení podnikatelských jednotek různých oborů, které je založené na některých důležitých strategických předpokladech, které jsou společné pro všechny

Výhoda SPJ spočívá v tom, že většinou velké společnosti mohou provést racionalizaci organizace v rozdílných odvětví a udat společný směr odděleným, ale příbuzným oblastem v rámci celého podniku. Měly by přispět k zjednodušení a slaďování společné organizace.

SPJ mají formu organizace, která je orientovaná na decentralizaci!

1. jsou zaměřeny na růst zisku
2. mají silnou orientaci na trh
3. je v nich rychlejší (pružnější) rozhodování
4. mají větší flexibilitu (pohyblivost)
5. existuje v nich větší motivace

Protože existují podniky, které mají aktivity v různých oborech (např. výroba obalů a souběžná výroba např. kosmetiky, poskytování dopravních služeb, atd.) + jedná se o velmi rozsáhlé firmy nebo jsou to firmy, které se snaží obsadit nové lokality, začnou svoji organizační strukturu přetvářet na strategické podnikatelské jednotky (SPJ). Vrcholové vedení dává výkonnou pravomoc jednotlivým „jednotkám“ v rámci podniku, tyto se můžou lépe specializovat na jednotlivé obory činnosti, i když jsou stále součástí jediného podniku. V každé SPJ jsou konkrétní specialisté, kteří se zaměřují na rozvoj svých aktivit, ale zaměřují se taktéž blíže na své vlastní zákazníky. Výhodou SPJ může být taktéž jejich umístění v jednotlivých regionech (zemích), kdy jsou relativně samostatní při svém plánování, marketingu a dalších aktivitách, čímž dochází k souladu s regionálními podmínkami.

SPJ je odpovědná za:
1) provádění strategické analýzy, která je pak základem volby pro strategii a budoucí činnosti;
2) provádění nezávislé realizace této strategie;
3) nezbytné přizpůsobování své strategické orientace vnějším podmínkám.

Aby SPJ fungovaly správně, musíme vytvořit vhodné podmínky:
a) co nejméně (nejlépe žádná) řídících úrovní mezi vrcholovým vedením a vedením SPJ;
b) musí mít jasně vymezené poslání (jednoznačně definované cíle a úkoly);
c) musí mít volnost v kontraktech;
d) musí mít autonomii primárních funkcí (marketing, výroba, služby, prodej,…) + měla by mít i svůj vlastní vývoj (pokud je to finančně únosné);
e) měla by mít vlastní štábní služby;
f) měla by mít volnost ve výběru pracovníků i vedoucích pracovníků;
g) musí mít vytvořený vlastní motivační systém (v rámci mantinelů daných vrcholovým vedením);
h) musí mít propracovaný informační systém, který musí umožnit srovnávání (posouzení) výkonu všech SPJ v rámci podniku

Každá SPJ má své pole působnosti, má své zaměstnance, nezávislost v rámci daného podniku, vytváří si svoji vlastní kulturu, ta opět ale musí vycházet z kultury celé firmy.

Existuje šest organizační typů SPJ:

(1) funkční organizace,
(2) funkční organizace s výrobkovými týmy,
(3) organizace podle marketingu podnikatelské jednotky,
(4) maticová organizace podnikatelské jednotky,
(5) organizace podle podnikatelských jednotek s decentralizovanými štábními útvary, (6) organizace podle podnikatelské jednotky s centralizovanými štábními útvary

Schéma přechodu podnikatelských jednotek

funkční organizace řízení podnikatelských jednotek


Funkční organizace s výrobkovými týmy

Organizace podle marketingových podnikatelských jednotek
(J1 a J2 jsou marketingové podnikatelské jednotky)

Maticová organizace podnikatelských jednotek
(CP, CV, CVýv. jsou centralizované činnosti v těchto oblastech)

Organizace podle podnikatelských jednotek s centralizovanými útvary
Každá má podnikatelská jednotka má vlastní oddělení pro prodej (P), výrobu (V), vývoj (Výv.) atd.

Organizace podle podnikatelských jednotek s decentralizovanými štábními útvary
Každá podnikatelská jednotka má vlastní oddělení prodeje, výroby a vývoje a štábní útvary pro administrativu a personalistiku.


HOLDING (H)

Nyní opouštíme organizační strukturu jednoho podniku!
Holding je seskupení zpravidla obchodních společností, které jsou ovládány a kontrolovány přímo či nepřímo jinou společností a to v důsledku jejího podílu na základním jmění ovládaných podniků. Společnosti v holdingu jsou samostatnými právnickými subjekty.

Výhody holdingu:
- umožňuje snadnější vstup zahraničního partnera;
- umožňuje kapitálovou expanzi;
- je zda prakticky nulové ručení (riziko) akcionářů nebo společníků;
- je zde relativně snadný převod akcií nebo podílů;
- výhodou je proměnlivost a přestavitelnost tohoto systému;
- někdy velmi obtížná průhlednost a těžko postřehnutelné změny.

Holding může být součástí jiného holdingu!
Zpravidla vznikají obrovské a složité vztahy = složité řízení!


Jak jsou řízeny samostatné firmy holdingu?
Jsou řízeny na základě podílu – hlasovacího práva, ale i nadále jsou to samostatné firmy, které mají své vlastní řízení (vedení), tj. nelze je řídit úplně přímo, ale většinou se volí pouze vrcholové orgány na valné hromadě akcionářů.

České právo nemá vyjádření pro holding?

Žádné komentáře:

Okomentovat