Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5) Personální management: LEGISLATIVNÍ RÁMEC PERSONÁLNÍ PRÁCE


LEGISLATIVNÍ RÁMEC PERSONÁLNÍ PRÁCE (vybrané problémy)


- problematika zákona 65/1965 Sb. Zákoník práce + asi 28 novel
- tento zákon rozdělen do devíti hlav, které se zabývají např.: pro koho ten zákon platí, kdo jsou účastníci pracovně právního vztahu, vznikem, skončením a změnou pracovního poměru, bezpečnost a ochranu zdraví při práci apod.

vznik odborové organizace:
- dáno zákonem, kdy může odborová organizace vzniknout - tam kde nevznikne je možné vytvořit Radu zaměstnanců
- pokud není ani odborová organizace ani Rada zaměstnanců, musí zaměstnavatel důležité změny projednávat s každým zaměstnancem a informovat ho pokud to vyžaduje zákon

kolektivní smlouva:
- vztah mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací – upravuje práva zaměstnavatele a zaměstnanců a především se zaměřuje na mzdové podmínky (mzdový předpis)
- uzavírá se většinou na jeden rok
- může upravovat Zákoník práce, ale podmínky může oproti němu pouze zlepšovat, nikdy ho nemůže zhoršit z pohledu zaměstnanců

skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance:
- může ukončit pracovní poměr bez udání důvodu - 2 měsíční výpovědní lhůta

skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele:
- zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci pouze z důvodů uvedených v Zákoníku práce:
• nadbytečnost – jestliže se firma ruší nebo se ruší pouze část, jestliže se zaměstnavatel stěhuje nebo pokud bylo rozhodnuto o zrušení určité činnosti (tato nesmí být do 3 měsíců obnovena)

• pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilost k práci nebo nesplňuje-li určité kvalifikační požadavky

• okamžité zrušení – zahájení trestního řízení se zaměstnancem v souvislosti s pracovním poměrem nebo pro závažné porušení pracovních povinností

• při drobnějších porušeních – za posledních 6 měsíců musel být zaměstnanec upozorněn písemně na porušení a musel být také informován, že pokud se nezmění může dojít až k jeho vyloučení

zaměstnanec nesmí dostat výpověď:
- pokud je nemocný, nebo je po nemoci v tzv. ochranné lhůtě
- pokud je dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce
- pokud je na mateřské dovolené a čerpá mateřskou dovolenou
- pokud je zaměstnancem se sníženou pracovní schopností - zaměstnavatel to musí nejprve projednat s pracovním úřademFIREMNÍ KULTURA

- styl komunikace, chování, hodnoty, tradice, oslavy, sociální východy, vztahy, logo, rituály, slovníky apod. ….toto všechno můžeme zahrnout do firemní kultury
- je špatně vyjádřitelná, uchopitelná - často samovolně dodržovaná
- jedná se o vzájemné představy o fungování podniku jako celku - podniková kultura může být podchycena v nějakém dokumentu (etický kodex zaměstnance, pracovní smlouva, řád) nebo může být nepsaná

- důležitou částí podnikové kultury je vize – jak by měla firemní kultura v budoucnu vypadat strategie, obchodní modely, politika jakosti
- firemní kultura se dá poznávat: dotazníky, pozorování, rozhovorem se zákazníkem, speciální firmou (audit firemní kultury)

členění firemní kultury
• vnitřní – uvnitř podniku
• vnější – ve vztahu podniku a okolí

• silná – přesně definovaná - musí být pregnantní (zapsaná), rozšířená (obecně přijímaná) a zakotvená (většina zaměstnanců se s ní identifikuje)
• slabá

- změna firemní kultury je dlouhodobý proces - změna myšlení lidí, často vede ke změně propagace kultury nebo změně zaměstnanců
- mnohem snadněji se provádí změna podnikové kultury pokud je podnik koupen zahraničním investorem, ten totiž většinou má podnikovou kulturu hodně silnou a je nutno ji bezpodmínečně přijmout - interkulturální management

Vnitropodniková komunikace
- email, telefon, face to face, pošta, nástěnky, oběžníky, rozhlas, radio, intranet, porady…

Péče o zaměstnance
- často uváděno jako jedna z činností personálního útvaru
- dobrovolné činnosti + činnosti vyplývající ze zákona (např. Zákon o zdraví lidu - preventivní prohlídky zaměstnanců)

Žádné komentáře:

Okomentovat