Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3) Výnosy, náklady a hospodářský výsledek

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek

Výnosy - peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě
- zejména- tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (výrobní podnik), obchodní rozpětí (obchodní podnik), rozdíl mezi úroky (banky)
a) provozní výnosy
b) finanční výnosy- hlavně z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí
c) mimořádné výnosy- získané mimořádněNáklady - peněžní částky, které podnik účelně vynaložil za získání výnosů. Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek podniku.
a) běžné provozní náklady
b) odpisy investičního majetku
c) ostatní provozní náklady
d) finanční náklady
e) mimořádné náklady
- náklady skutečně vynaložené, oportunitní náklady
- explicitní náklady- ty, za které podnik platí
- implicitní náklady- nemají formu peněžních výdajů a jsou tudíž obtížně vyčíslitelné, proto používáme oportunitních nákladů

provozní náklady - vynaloženy na získání provozních výnosů
provozní hosp. výsl.+ finanční hosp. výsl.= hospodářský výsledek za běžnou činnnost
Přehled o nákladech a o výnosech podává výkaz zisků a ztrát (výsledkovka)
Výsledovka+ výkaz o cashflow+bilance= základní finanční bilance podniku

Nákladové funkce

Krátkodobé nákladové funkce
- průběh nákladů v krátkém období
- objem výroby je limitován určitou výr. kapacitou
- fixní X variabilní náklady


Dlouhodobé nákladové funkce
- lze měnit všechny výrobní činitele, proto se nepracuje s fixními náklady, ale pouze s průměrnými celkovými a marginálními náklady
- dlouhodobá nákladová fce sestává z částí krátkodobých nákladových funkcí, vyjadřujících průběh nákladů vždy pro ureitý rozsah objemu výroby. V důsledku ekonomie plynoucí ze zvětšování objemu výroby, dlouhodobá nákladová funkce z počátku klesá, od určitého bodu však začne růst v důsledku obtížné koordinace řízení, nadměrného počtu řídících pracovníků apod. Dlouhodobých nákladových funkcí využívají manažeři při rozhodování o velikosti podniku, druhu výrobního zařízení a jeho počtu a výkonu apod.

stanovení náklad. funkcí- klasifikační analýza - roztřídění na variab. a fixní
- regresní a korelační analýza s grafickou metodou
- pro aproximaci nákladová funkce metoda dvou období
- technologická metoda

Kalkulace
l. přímý materiál
2. přímé mzdy
3. ostatní přímé náklady
4. výrobní režie
vlastní náklady výroby
5. správní režie
vlastní náklady výkonu
6. odbytové náklady
úplné vlastní náklady výkonu
7. zisk
výrobní cena
8. obchodní a odbytové přirážky a srážky
prodejní cena

Přímé náklady se kalkulují na základě technickohospodářských norem, nepřímé náklady zúčtovací saybou nebo přirážkou.
Předběžná kalkulace - před zahájením výroby a slouží k limitování nákladů, vytváření tlaku na snižování nákladů
- normová kalkulace- opírá se o konkrétní normy
- propočtová kalkulace- takm, kde normy neexistují nebo nejsou stanoveny
- kalkulace s úplnými náklady- dovádí na výrobek jak přímé, tak i nepřímé náklady, protože nepřímé náklady jsou na výrobek určitým způsobem rozvrhovány, je jejich vypovídací schopnost omezena
- kalkulace s neúpůnými náklady- k výrobku lze přesně přiřadit pouze přímé náklady, zbývající náklady a zisk tvoří tzv. hrubé rozpětí, které- většinou v poměrovém ukazateli HR/cena- slouží k hodnocení rentability výrobků
Výsledná kalkulace- po skončení výroby a odráží skutečný stav

Hospodářský výsledek podniku - rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými nákladů
funkce zisku- a) kritérium pro rozhodování o všech základních otázkách ekonomiky podniku
b) zdroj akumulace- tvorba fin. zdrojů pro další rozvoj podniku
c) základ pro rozdělování čistých důchodů mezi podnik a stát
d) motivační prvek
důležitá veličina poměrových ukazatelů- nákladová rentabilita (zisk/náklady), rentabilita výnosů (zisk/výhosy), rentabilita vlastního kapitálu (zisk/vlastní kapitál), rentabilita podniku (zisk/veškerý účetní kapitál)
- rozdíl mezi účetním a daňovým ziskem
ekonomický zisk= účetní zisk - implicitní náklady

Analýza bodu zvratu
- jaké je minimální množství výroby, které zabezpečí rentabilní výrobu
- jaké je mininální využití výrobní kapacity, pri které není výroba ztrátová
- jako jsou maximální výrobní náklady výrobku aniž by byl ztrátový
- při jakém objemu výroby dosahuje podnik maximálního zisku
T= p. q
N=FN+b.q
Z=T-N


je-li T=N
p.q=FN+b.q pak


rozdíl p-b (rozdíl mezi cenou a variabilními níklady) je příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku (PU) a v praxi se nazývá hrubé rozpětí, které je rozdílem ceny a přímých nákladů
LINEÁRNÍ NÁKLADY


Bod zvratu pri měnící se ceně a nelineárních nákladech

maximální zisk- v bodě, kdy se marginální tržby rovnají marginálním nákladům

Žádné komentáře:

Okomentovat