Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

10) Management kvality

Management kvality
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=2482436903091464491&postID=3369095521016321364
- kvalita (kvalitativní stupeň) je určována zákazníkem a znamená, že projekt a jeho výstupy splňují požadavky a očekávání zákazníka
- kvalita předpokládá splnění norem pro projektový produkt a projektové řízení
- kvalita neznamená to nejlepší nebo nulový počet defektů – musí plnit očekávání zákazníka
- pochopit očekávání zákazníka, co se týká kvality, pak vypracovat aktivní plán a postup ke splnění těchto očekávání

„Pozlacování“
- dodávat více než zákazník žádá
- důsledkem je, že zákazníkovy požadavky by mohly být splněny rychleji a s menšími náklady
- Zákazník žádá např. automobil
- Vy dodáte např. formuli 1

Měření kvality
- snažte se měřit objektivně, pokud to lze
- definujte aspekty kvality
- měřte tolik, kolik můžete
- některé části je možno měřit subjektivně

Proces kvality
- nemůžete řídit kvalitu bez zvládnutí měřících metod
- definujte metriky
- zvládněte metriky
- analyzujte, jak mohou být procesy zlepšeny

- management kvality není událost – je to proces
- trvale vysoké kvality produktu nemůže být dosaženo chybným procesem
- opakující se cyklus – měření kvality, zlepšení procesů atd.
- najít chyby a defekty co možná nejdříve
- soustřeďte se na očekávání zákazníka

- definujte proces

Měření kvality

Zlepšení procesu

Měření kvality

Zlepšení procesu

Plánování kvality Zjištění kvality
QP QA

- QP
- QA
- QC

Kontrola kvality QC
Plán – analýza – návrh – stavba test – implementace – support

- nejdříve musíme shromáždit všechny informace, určit, co se bude měřit a jakým způsobem se to bude kontrolovat
- analýza náklady x přínosy
- ten, kdo si projekt objednal, => přínosy během životního cyklu – spokojenost zákazníka s produktem, vyšší kvalita – lepší využití
- případová studie pro kvalitu – efektivní program managementu kvality vede ke spokojenosti zákazníka, zvyšuje reputace a co je nejdůležitější, snižuje náklady na výrobu produktu
- vyplatí se preventivní kontrola
- kontrola kvality – činnosti spojené s tvorbou projektových výstupů
- zjištění kvality – proces využitý pro tvoření výstupů

Techniky kontroly kvality

- kontrola dodávek
- kontrolní seznam k zajištění, že výstupy jsou konzistentní a obsahují všechny potřebné informace
- kontrola spolupracovníky/technická kontrola/kontrola kódu
- opětovné využití vyzkoušeného softwaru
- pečlivé zkoušení (jednotka, systém, integrovaný test, schválení)
- normy k zajištění konzistence
- strukturované metody k zajištění, používání standardních, vyzkoušených procesů
- zkoušení
- prověrka zjištění kvality nebo audit
- použití normy, definované procesy
- kontrolní seznam zajištění kvality, aby se prováděly standardní procesy norma ISO1006

Rysy kvalitní organizace
- kvalita je integrální součástí organizace, žádný dodatečný nápad
- zdůrazňuje prevenci před inspekcí
- pravidelně hodnotí příčiny úspěchu a neúspěchu
- používá akumulovanou moudrost ke zlepšení a zavedení nejlepších praktik
- soustřeďuje se na procesy, ne na lidi
- každý je zodpovědný za kvalitu

Management kvality
- vypracujte plán kvality
- hlavní výstupy
- kritéria úplnosti a správnosti
- aktivity kontroly kvality
- aktivity zajištění kvality
- přidejte tyto aktivity do plánu projektu
- provádějte tyto aktivity

Vlastnosti kvality
- kvalita vyráběných dodávek
- kvalita poskytovaných služeb

Kvalitní produkt
- spolehlivý
- snadno použitelný
- snadná údržba po dokončení
- je dosažitelný, když je potřeba
- flexibilní pro budoucí potřeby
- dobrý poměr hodnoty a ceny
- intuitivní/snadné pochopení
- bezpečný
- dobře dokumentovaný
- minimální defektní (nemusí být perfektní)
- vyhovuje potřebám zákazníka

Kvalitní služba
- rychlá odezva
- kompetentnost
- přístupnost
- zdvořilost
- komunikativnost
- důvěryhodnost
- znalost zákazníka
- spolehlivost


Náklady na kvalitu
- kontroly výstupů
- vytvoření plánu kvality
- schválení zákazníkem
- zkoušení
- normy kontroly kvality
- oddělení kontroly a zajištění kvality
- shromáždění metrik


Přínosy kvality
- mnoho přínosů se ukáže až během celého životního cyklu produktu
- rostoucí spokojenost zákazníka
- vyšší produktivita
- nižší náklady/kratší doba trvání
- vyšší morálka projektového týmu
- méně chyb/defektů

Cena za špatnou kvalitu
- garanční práce
- nespokojenost zákazníka
- opravy/údržba
- help desk (služba, která poradí zákazníkovi s opravou)
- podpůrní pracovníci
- špatná morálka


Předělávky
- důsledky toho, že se vážně nezačalo se zaváděním procesů kvality
- snažte se eliminovat přepracování neustálým zlepšováním procesů
- nalezněte nutnost přepracování ASAP
- věnujte zdroje na přepracování
- není to stejné jako změna rozsahu
- (metoda Six Sigma)

Management kvality – dokumenty
- plán kvality
- kontrolní seznam zajištění kvality
- kontrolní seznam kontroly kvality
- kritéria úplnosti a správnosti

Metriky na projektu

Proč měříme projektu?
- zlepšení výkonnosti
- zlepšení odhadů pro budoucí projekty
- identifikace kvantifikovatelných cílů projektů – doba trvání, nákladů, pracnost
- identifikace


- jeden z nejtěžších procesů řízení projektů
- často jsou ignorovány
- nutnost analyzovat metriky pro správný proces MNG kvality
- počáteční stav kvality
- z měření se dozvíme, zda se kvalita zlepšila nebo zhoršila
- základní metriky obsahují náklady, pracnost a dobu trvání projektů (u malých projektů)
- nejcennější je, když se zpracuje za celou organizaci

Vytváření vyvážených metrik

Identifikujte kritéria úspěchu
a) interní – management projektu a jeho provádění
b) externí – projektové cíle/výstupy

Hledejte rovnováhu
- náklady
- pracnost
- doba trvání
- produktivita
- kvalita výstupů
- spokojenost zákazníka s vyrobenými výstupy
- výkonnost projektového týmu

Dejte přednost vyváženému souboru metrik
- nejmenší náklady
- nejhodnotnější pro projekt

Stanovte cíle

Přidejte detaily do plánu
- jaká specifická data jsou potřebná pro metriky
- kdo je zodpovědný za sběr měřených dat
- kdy se budou data sbírat
- jak se budou měřené hodnoty zveřejňovat (Hlášení o stavu)

Typy metrik

• Náklady
- skutečné náklady vs. rozpočet pro projekt, pro fázi, pro činnost atd.
- celkové pracovní náklady vs. nepracovní (vs. rozpočet)
- celkové náklady na pracovníka vs. kontrakt vs konzultant (vs. rozpočet)
- celkové náklady na transakci
- implementace nápadů na snížení nákladů a realizované úspory nákladů

• Pracnost
- skutečná pracnost vs. rozpočet
- suma času projektového manažer vs. celkové pracovní hodiny

• Doba trvání
- skutečná doba trvání vs. plán

Produktivita
- těžko se měří přesně
- pracovní hodiny (na jednotku práce) funkční vlastnost
- pracovní jednotky vyrobené za pracovní hodinu
- pracovní hodiny odvozené ze standardních projektových procesů
- počet implementovaných nápadů na zlepšení procesů

Kvalita výstupů
- % výstupů, kde se uskutečňuje prověrka kvality
- % napoprvé akceptovaných výstupů při prověrce
- počet chyb objevených po původní akceptaci
- % výstupů, které na 100 % splňují podnikové normy
- počet požadavků zákazníka na změnu rozsahu
- počet hodin oprav již zkompletovaných výstupů
- počet „nejlepších zkušeností“ identifikovaných a aplikovaných na projektu

Spokojenost zákazníka s projektovými výstupy

Průzkum celkové spokojenosti s projektovými výstupy (IT)
- spolehlivost - snadné pochopení zpráv
- minimum chyb - intuitivní ovládání
- užitná hodnota - bezpečnost
- doba odezvy - splnění potřeb zákazníka
- snadné použití - flexibilita
- dostupnost - snadné pochopení zpráv

Spokojenost zákazníka s projektovým týmem

Průzkum
- odpovědnost - znalost zákazníka
- schopnosti - spolehlivost/plnění závazků
- přístupnost - profesionalita
- zdvořilost - poskytování školení
- dobrá komunikace - celková spokojenost
- důvěryhodnost

- doba reakce na dotazy a problémy zákazníka
- průměrná doba k vyřešení rozporů
- počet požadavků na změny rozsahu splněných

Řízení metrik
- uvažování nákladů na metriky
- když sbíráte měřené hodnoty, tak je použijte
- spojujte výkonnost týmu s individuální výkonností
- vyvarujte se nežádoucích důsledků
- zjistěte si výchozí stav, nemáte-li k dispozici cílový stav
- využívané metriky mohou pomáhat i na budoucích projektech

Žádné komentáře:

Okomentovat