Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1) PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

= proces, který trvá v čase

- projekt se dělí na fáze (z důvodu časové náročnosti projektu)
- fáze = plánování, kontrola apod.
- fáze se skládá z procesů, k jejich uskutečnění potřebujeme znalosti, metodiku
- projektová činnost je velmi riziková řízení rizika
- IPM (Institut podnikového managementu) vydává příručku Okruhy znalostí k projektovému managementu
- začátek projektu definice projektu určení kolektivu tvůrců projektu

Zdroje a nástroje PM

EKONOMIE PSYCHOLOGIE
MATEMATIKA ŘÍZENÍ PROJEKTU INFORMATIKA
TEORIE TEORIE VĚDECKÝ
ŘÍZENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTMetodika
- obecný systém procesů a technik používaný v určité disciplíně
- obsahuje opakovatelné nejlepší praktické zkušenosti

Projekt
- definován datum začátku a konce
- definován rozsah, rozpočet, určitý výsledný produkt a určené zdroje
- dílo je unikátní
- řízen dle velikosti, složitosti a významnosti
- nejsou to rutinní práce (údržba), pomocné práce, operace

Operace x projekt
- operace se v čase opakují
- projekt je časově omezené pracovní úsilí vedoucí k vytvoření unikátního produktu nebo služby


ČAS
PROJEKT
NÁKLADY ROZSAH

- projekty většinou jdou napříč organizačními liniemi, protože potřebují využít dovednosti a znalosti mnoha profesí nebo i organizací
- projekt se liší od toho, co bylo dříve uděláno, obsahuje prvek nejistoty a rizika a obvykle se do něj vkládá nějaký kapitál, který je v sázce
- projekt je dočasná činnost, má svůj začátek a konec

PROJEKT PROJEKTOVÝ PRODUKT
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ


PROGRAM PROJEKT A
PROJEKT B
PROJEKT C


SUBPROJEKT C1
SUBPROJEKT C2
SUBPROJEKT C3
.
.
.
SUBPROJEKT CN

Projektový manažer
= osoba, která má odpovědnost za řízení projektu tak, aby dospěl k úspěšnému dokončení
- český manažer klade největší důraz na náklady, v USA na kvalitu
- v cizině soupeří hlavně v čase, u nás jsou na 1. místě náklady

Účastníci projektu
1. projektový manažer
- podstatě řídí celý projekt, aby dospěl k cíli, hlídá čas, kvalitu a náklady

2. zákazník
- organizace, která bude užívat produkt projektu

3. prováděcí organizace
- podnik, jehož zamci jsou přímo zapojeni do vykonávání projektových prací

4. investor
- zajišťuje finanční zdroje pro projekt, jeho přítomnost není nutná, může být totožný se zákazníkem

5. další účastníci
- vládní organizace, akcionáři, členové projektového týmu

- investor požaduje, aby se zaplatilo co nejméně za projekt a co nejpozději
- prováděcí organizace chce zaplatit hned a co nejvíce
- tento konflikt projektový manažer musí po celou dobu kontrolovat

Projektový manažer
- nese odpovědnost za procesy
- řídí celkový plán prací, zajišťuje přidělení práce a včasné dokončení v rámci rozpočtu
- identifikuje problémy a řeší je během projektu
- aktivně komunikuje a přesouvá informace o projektu všem účastníkům
- identifikuje, řídí a zmírňuje rizika projektu
- zajišťuje fakt, že řešení má akceptovatelnou hodnotu
- aktivně řídí rozsah projektu, aby zajistil, že bude dodáno pouze to, co je schváleno
- zajišťuje, aby všechny změny prošly změnovým řízením
- definuje metriky pro zjišťování postupu projektu
- kontroluje, zda vyrobené dodávky jsou akceptovatelné

- nese odpovědnost za lidi
- dovednosti obecného managementu potřebné k ustavení procesů
- zajištění, aby se lidé do těchto procesů zapojili
- umění vedení lidí (leadership), aby tým ochotně sledoval pokyny manažera
- stanovení logické, inspirativní a jasné cíle pro lidi
- stanovení odpovědnosti členů týmu za splnění cílů

Zásady obecného managementu:
1. znalosti = odborné znalosti
2. komunikace: písemná x ústní, formální x neformální, vertikální x horizontální = mezi sobě rovnými
3. koncepční dovednosti (výhled do budoucna, vedení lidí (navíc obsahuje motivaci, poskytování důvodů, proč práci dělat např. hmotná motivace – peníze, čestná motivace – udělení řádů, diplomů, medailí atd., jak práci dělat)

- řízení a odpovědnost musí být v rovnováze


- dovednosti v budování týmu (ČR: 3 – 10 lidí v týmu, USA 2 – 8 členů, má-li např. tým 15 členů, začíná vznikat hierarchie, v týmu jsou si všichni rovni, mají stejná práva a povinnosti)
- motivační dovednosti (lidé nemají rádi rozkazy a rady)
- aktivní verbální a písemné komunikační dovednosti (verbální = mluvit jasně a pochopitelně, písemná = srozumitelné e-maily, apod.)
- aktivní naslouchací schopnosti
- schopnost objektivně hodnotit výkon členů týmu

Projektový tým
- podléhá projektovému manažerovi
- pracuje na projektových činnostech
- členové pracují na plný nebo částečný úvazek
- pracuje přímo na tvorbě projektových dodávek

Hlavní investor
- má rozhodující pravomoc a odpovědnost za projekt
- vypracovává vizi a směrnice na nejvyšší úrovni
- financuje projekt
- prosazuje projekt ve své organizaci
- řeší hlavní požadavky na změny a problémy
- hodnotí a zajišťuje projektové přínosy, kterých bylo dosaženo
- schvaluje všechny hlavní dodávky
- má tendenci měnit některé záležitosti na projektu během jeho průběhu

Žádné komentáře:

Okomentovat