Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1) Pojetí podniku a jeho právní formy

Pojetí podniku a jeho právní formy

Podnikání = soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku
Podnikatel
1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku
2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
4. fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

Podnik - z právního a účetního hlediska je to soubor hmotných a nehmotných majetků, sloužící k podnikatelské činnosti
- smyslem je organizování lidské činnosti v daném okruhu uspokojování cizích potřeb tak, aby i potřeby podnikatele byly uspokojeny. Cílem obvykle bývá zisk, resp. rozmnožení majetku, zvětšení bohatství,... (nutno rozvést kecy o tom, jak se dá manipulovat se ziskem)

Při rozhodování o cílech nutno vzít v potaz 3 otázky: Co, Jak, Pro koho?, které pomohou stanovit postupné kroky. (možno okecat)
Proces stanovení cílu podnikání je vázán na řadu okolností, přičemž je nezbytně nutné se seznámit s každou z nich a připravit se podle toho. Proto je nutné stanovit dílčí cíle, které směřují k výše uvedenému základnímu cíly. Jde o hierarchii cílů a jejich systémové uspořádání.
Je nutné brát do úvahy i riziko. (okecat ty dva axiomy o riziku a výnosu).

Funkce podniku - výrobně ekonomická- podnik je zřízen proto, aby vyráběl určitý okruh zboží a služeb a uspokojoval na trhu určitou část potřeb a přitom využíval k inovacím svých výrobků a služeb nové vědecké a technické poznatky, které mohou být i výsledkem jeho výzkumné a vývojové práce. Cil: největší zisk, vytvoření dobrých předpokladů pro další rozvoj.
- sociální- příjmy podnikatele i zaměstnanců jsou závislé na výsledcích hospodaření podniku. Podnik se může podílet na řešení sociálních problémů pracovníků poskytováním různých doplňkových služeb svým zaměstnancům
- politická- svou činností slouží k posílení či oslabení politických rozhodnutí a fungování politického systému
- vzdělávací a kulturní činnost
- fiskální (okecat- příjmy státního rozpočtu)

Podstatné okolí - vymezení takových částí okolí systému, které se daného systému přímo dotýkají
l) přírodní zdroje
2) rozvoj techniky a technologie
3) existence trhu výrobků a služeb
4) legislativní a právní normy (vyhlášky a zákony)
5) životní úroveň a životní styl
6) životní prostředí, jeho tvorba a ochrana
7) finanční okolí- pravidla pro banky pro styk s klienty a mezi klienty navzájem, daňová soustava
8) sociální faktory- zdražování, regulace cen
9) politika (okecat zahraniční obchod)
okolí ovlivňuje volbu podnikání, jeho zaměření, činnost, organizaci apod.
Přímé okolí- hlavně konkurenti, klienti v regionu, dlužníci a věřitelé
Nepřímé okolí- i zdánlivě nesouvisející okolnosti mohou mít důsledek na podnik, a proto je nutné je brát v potaz

typy podniků
- výrobní (průmyslové, zemědělské, lesnické)
(těžební, zpracovatelské)
- dopravní podniky a zasilatelství
- komunikační podniky
- obchodní podniky
- podniky služeb
- peněžní ústavy

právní formy podnikání:
l) samostatný podnikatel- živnostník (ohlašovací-volná, vázaná, řemeslná; koncesovaná)
2) veřejná obchodní společnost
3) komanditní společnost
4) společnost s ručením omezeným
5) akciová společnost
6) družstvo
7) ostatní

Žádné komentáře:

Okomentovat