Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Systematické riziká, Nesystematické (jedinečné) riziká

Z hľadiska príčin rizika rozlišujeme: systematické riziká a nesystematické riziká

Systematické riziká

Sú to riziká, ktoré sa systematicky menia v závislosti na celkovom ekonomickom vývoji. Ich zdrojom sú napr. zmeny peňažnej a rozpočtovej politiky vlády, zmeny daňového zákonodárstva, celkové zmeny trhu atď. Tieto riziká ohrozujú zhruba rovnakým spôsobom všetky hospodárske jednotky, resp. oblasti podnikateľskej činnosti.

Nesystematické (jedinečné) riziká

Sú to riziká, ktoré sú na celkovom ekonomickom vývoji prevažne nezávislé. Sú to riziká, ktoré sú špecifické pre jednotlivé firmy, resp. podnikateľské projekty, ktoré realizujú. Príčinou týchto rizík môže byť napr. významná výrobná, resp. technologická inovácia v určitom výrobnom odbore, vstup nového konkurenta na trh, odchod kľúčových (špičkových) pracovníkov firmy, havárie výrobných zariadení atď.

S každým rizikom sa dá pracovať. Efektívna práca s rizikom je spojená najmä s:

• posúdením charakteru ovplyvňujúcich faktorov
• meraním rizika
• hodnotením rizika

Podľa toho, ako manažér môže reagovať na príčiny rizika, faktory rizika sa členia na:

1. ovplyvniteľné
2. relatívne ovplyvniteľné
3. neovplyvniteľné

Žádné komentáře:

Okomentovat