Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 2.

SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOSŤ 2.

Verbálne vyjadrenie subjektívnych pravdepodobností

Pre riadiaceho pracovníka je najprijateľnejším spôsobom vyjadrenie subjektívnych pravdepodobností pomocou určitých verbálnych charakteristík. Tento spôsob pravdepodobnostného ohodnotenia je v praxi rizikového rozhodovania zďaleka najrozšírenejší.
Jeho prednosťou je, že slovné charakteristiky sú prirodzeným a všeobecne zrozumiteľným prostriedkom na vyjadrenie odlišnej miery neistoty určitých javov.

Značným nedostatkom tohto spôsobu merania subjektívnych pravdepodobností však je, že rôzne subjekty chápu uplatňovanie slovných charakteristík trochu odlišne, takže dochádza k značnej nejednotnosti.

Výsledky jedného experimentu preukazujú značné prekrývanie poradia pre mnoho slovných charakteristík subjektívnych pravdepodobností, a tým aj veľkú nejednoznačnosť ich chápania.

A tak existujúca nejednotnosť v chápaní sémantického obsah slovných charakteristík subjektívnych pravdepodobností sa môže stretnúť so snahou o prevod týchto charakteristík do číselného vyjadrenia, tzn. že sa im priraďujú určité hodnoty, resp. intervaly hodnôt pravdepodobností

Žádné komentáře:

Okomentovat