Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Stanovenie významnosti faktorov rizika, Expertné hodnotenie


Stanovenie významnosti faktorov rizika

Významnosť faktorov rizika, chápaná ako určitý potenciálny stupeň ohrozenia úspechu podnikateľského projektu, možno posudzovať v podstate dvoma odlišnými spôsobmi, a to expertným hodnotením, alebo pomocou tzv. analýzy citlivosti.

Expertné hodnotenie
Toto hodnotenie možno uplatniť predovšetkým v prípade, že faktory rizika majú povahu dvojhodnotových náhodných veličín, t. j. predpokladáme, že môžu nastať iba dve situácie, kedy dôjde či nedôjde k výskytu určitého faktora rizika.

Podstata expertného hodnotenia spočíva v tom, že sa významnosť faktorov rizika posudzuje pomocou 2 hľadísk:

1. pravdepodobnosť výskytu faktora rizika,
2. intenzita negatívneho vplyvu, ktorý má výskyt faktora rizika na efekty podnikateľského projektu.

Určitý faktor rizika je potom tým významnejší, čím je pravdepodobnejší jeho výskyt, a čím je vyššia intenzita negatívneho vplyvu tohto faktora na efekty podnikateľského projektu.

Žádné komentáře:

Okomentovat