Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Rozhodovacia analýza


Rozhodovacia analýza
– základný prístup k riešeniu zložitých rozhodovacích problémov, ktorá sa snaží vzájomne skĺbiť exaktné postupy a modelové nástroje sčítane počítačovej podpory vrátane znalostí, skúseností a intuíciou manažérov na rôznych stupňoch riadenia (i expertov)

Vývoj rozhodovacej analýzy:
Korene sú v USA ( pragmatický prístup).
Základný koreň: patrí tu štatistická teória rozhodovania a rozhodovacie stromy.

Štatistická teória – sa zaoberá riešením jednoduchých rozhodovacích problémov s prvkami rizika a neistoty. Základnými nástrojmi sú: teória pravdepodobnosti a teória utility (užitočnosti)

Rozhodovacie stromy – sú vytvorené ako nástroj zobrazenia analýzy a riešenia viacstupňových rozhodovacích problémov, sú podporované špeciálnym softwarom

- Ďalší vývoj je daný rozvojom operačnej analýzy, ekonometrie i systémovej analýzy
- V poslednom období sa rozhodovacia analýza snaží čerpať podnety z ďalších vedeckých odborov ako je psychológia, sociológia,...

Najdôležitejším nástrojom v súčasnosti je počítačová technika, ktorá je založená na simulačných a pravdepodobnostných modeloch.

V rozhodovacej analýzy vychádzame z toho, že rozhodovanie sa stáva komplikovanejšie z hľ. neistoty. Neistota je chápaná v zmysle variability, kt. neumožňuje presnú predikciu budúcich výsledkov urč. podnikateľských aktivít. Prejavom neistoty sú väčšie or menšie odchýlky skutočnosti od predpokladaných výsledkov.

Z hľadiska podnikateľského rizika je neistota jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré pôsobia na zložitosť prognózy a realizácie podnikateľských rozhodnutí. Neistota a z nej vyplývajúce riziko sa stáva v trhovej konkurencii významným aspektom zložitých rozhodovacích procesov.

Žádné komentáře:

Okomentovat