Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

MEDZINÁRODNÝ MARKETING, MRKT V EURÓPSKEJ ÚNII


MEDZINÁRODNÝ MARKETING


Dudinská: Moderný MRKT
Medzinárodný MRKT
Globálny MRKT (kultúrne odlišnosti)

MRKT V EURÓPSKEJ ÚNII
Spoločný európsky trh
- odstránenie obchod. bariér medzi člen. štátmi, a tým aj vytvorenie obrovského ek. priestoru
- zjednotenie podmienok pre obchodovanie, ale trh zostáva nehomogénny(odlišnosť v spotrebných zvyklostiach a spotrebnom správaní)

Budovanie spoločného európskeho prostredia:
- odstránenie colných bariér
- vzájomné uznávanie noriem
- zavedenie európskeho práva pre oblasť voľnej konkurencie
- hľadanie nástrojov na udržanie menovej stability

Vplyv európskeho priestoru na MRKT
– Zóna voľného obchodu (1967 – zrušenie colných bariér medzi členskými štátmi)
– Jednotná colná politika

• používanie spoločných colných taríf voči nečlenským krajinám
• spoločné uzatváranie obchodných zmlúv
• spoločná stratégia v oblasti liberalizácie obchodu
• spoločná politika v oblasti vývozného úverovania a prijímania odvetných opatrení voči krajinám, kt. Využívajú dumping alebo politiku subvencovania vývozu
– Slobodný pohyb služieb

– Voľná konkurencia (čl. 85 Rímskej zmluvy) – v rámci spoločného trhu sú zakázané všetky obchody medzi podnikmi a iné aktivity, kt. by mohli ovplyvňovať voľný obchod medzi členskými krajinami a ich cieľom by bolo brániť voľnej konkurencii na vnútornom trhu, obmedzovať ju alebo ju nejakým spôsobom ovplyvňovať

dôležitá je ochrana spotrebiteľa: - zákaz cenových doložiek v zmluvách
- obmedzenia v uzatváraní licenčných zmlúv, poskytovaní patentov
- obmedzenia v oblasti zmlúv o výhradnom zastúpení

Žádné komentáře:

Okomentovat