Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Analýza citlivosti


Analýza citlivosti


Analýza citlivosti vychádza z explicitného zobrazenia vplyvu faktorov rizika na efekty podnikateľského projektu, vyjadrené napr. pomocou výnosnosti tohto projektu, či pomocou niektorých kritérií založených na diskontovaní peňažných tokov.

Znalosť závislosti zisku (resp. iného kritéria) na faktoroch rizika, resp. ďalších veličinách deterministickej povahy umožňuje potom zisťovať dopady zmien hodnôt faktorov rizika, t. j. ich negatívnych (resp. aj pozitívnych) odchýlok od predpokladaných (najpravdepodobnejších) hodnôt na veľkosti zisku (či iného kritéria hodnotenia) podnikateľského projektu.

Faktory rizika, na možné zmeny ktorých je dané kritérium vysoko citlivé, sú potom veľmi významné a naopak faktory, zmeny ktorých ovplyvňujú zvolené kritérium hodnotenia len málo je možné zo súboru faktorov rizika vylúčiť a pracovať s nimi ďalej ako s deterministickými veličinami.

Pri aplikácii tejto metódy je možné použiť počítačovú podporu, konkrétne je výhodné použiť niektorý tabuľkový procesor. Výhodou je možnosť vyjadrenia analýzy citlivosti v grafickej podobe.

Čo je teda potrebné k analýze citlivosti?
Je to hlavne závislosť, a taktiež vstupné údaje – a to najpravdepodobnejšie hodnoty faktorov rizika(teda najlepšie odhady).

Žádné komentáře:

Okomentovat